กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2561

กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2559 (เหมาจ่าย)กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2561(นักศึกษารหัส 58 เป็นต้นไป)

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาคฤดูร้อน/2560 กรณีพิเศษ

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนประจำภาค

1ขั้นตอนการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต

 
 
 


 
 

VDO แนะนำ

HU อาคารคณะบริหารธุรกิจ

more >>>

 

 

 

 

 

visitor number     
Since January 13, 2014
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0332