ผู้อำนวยการ

 

   เลขานุการ


   ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
______________________________________________________

  
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนการศึกษา

       

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน

 


   ฝ่ายประมวลผลและรับรองผลการศึกษา
____________________________________________

  
หัวหน้าฝ่ายประมวลผลและรับรองผลการศึกษา

       

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผลและรับรองผลการศึกษา